S-CM4 – Trang chủ

S-CM4

Năng lực vạt mép: 0°~ 90°, 0 ~ 14C
Chất liệu ống, chất liệu tấm: loại bỏ màng bề mặt (đường kính ngoài) và gia công vạt mép