Đánh giá tác động môi trường

Đối tượng lập ĐTM:

Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ – Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập lại trong trường hợp:

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giác tác động môi trường.

+ Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tang mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

Phương pháp:

Với các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích môi trường vật lý (nước, không khí), phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,… để đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

Mô tả công việc:

Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực dự án.

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước mặt, mẫu nước ngầm, mẫu đất trong và sinh thái xung quanh khu vực dự án.

Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường.

Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.